Anasayfa / Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

KVK Politikası

KVK Başvuru Formu

GABİM İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’nin (GABİM) kullanıcıların (“Kullanıcı(lar)”) arzusuna bağlı olarak www.mkkgabim.com.tr internet sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir.


1) Toplanabilecek Kişisel Veriler

GABİM, Web Sitesi üzerinde, Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın;
a) Kimlik Bilgisini
b) İşlem Güvenliği Bilgisini
c) Demografik Bilgisini
ç) Cihaz ve Konum Bilgisini İletişim Bilgisini
d) Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini
e) Kullanıcın Oluşturduğu veya Sunduğu İçerik Bilgisini
f) Kullanıcı Bilgisini
g) Olay Yönetim Bilgisini
ğ) Kullanıcı İşlem Bilgisini
h) Sosyal Medya Bilgileri


Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda GABİM ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.


2) Çerez (”Cookie”) ve Benzeri Teknoloji Kullanımı

GABİM tarafından, Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. Çerez hizmetlerimizin sunulabilmesi, iyileştirilmesi, ve benzeri teknoloji kullanımı ile optimize edilmesi yanında kişiselleştirilmesi ya da meşru menfaatlerimizi korunması amaçlanmaktadır.


Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu çerezleri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Çerez Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.


3) Verilerin Kullanılma Amacı

GABİM, toplanan kişisel verileri Kullanıcı’nın Web Sitesi’nden faydalanabilmesi, Web Sitesi’ne üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, hizmetlerin sunulması, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.


Söz konusu kişisel veriler GABİM raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler GABİM ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir.


GABİM ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Başlıca durumlar aşağıda belirtilmiştir:


Kanunlarda açıkça öngörülmesi; Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Kullanıcı ile GABİM arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, GABİM’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Verilerin Paylaşımı; GABİM, Kullanıcılar’a ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri Web Sitesi kapsamında Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.


4) Kullanıcı’nın Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, GABİM’ya başvurarak kendisiyle ilgili:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.


Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formunda yer alan yöntemlerle iletebilecektir. GABİM, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.


Kullanıcı, GABİM’ya kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde GABİM’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin GABİM tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde GABİM’nın kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.


5) Kişisel Verilerin Saklama Süresi

GABİM, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.


Buna ek olarak, GABİM, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


GABİM, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri işlemek için bir sebebi kalmadığında, verileri silecek veya Kullanıcı kimliği tanımlanamayacak şekilde anonim hale getirip saklayacaktır.


6) Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler ve Sorumluluk

GABİM, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda:
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı
taahhüt eder.


Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, GABİM uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


GABİM kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


7) Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. GABİM, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.


Güncelleme: POL-302-01 05.11.2021