Anasayfa / Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması

Hakkımızda

Hedeflerimiz

Ortaklık Yapısı

Yönetim Kurulu

Organizasyon Şeması

Mali Tablolar

Kurumsal Bilgiler

Kurumsal Kimlik

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. (GABİM) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.


İşlenen Kişisel Veriler:

Kuracağımız ilişki kapsamında; GABİM ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve GABİM’in Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki gibidir:


Kimlik Bilgileri; İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri,


Görsel Kayıtlar; Fotoğraf,


İletişim Bilgileri; Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları (IP, sistem bilgileri) diğer sesli ve görüntülü veriler,


İşlem Güvenliği Verileri; Kuruluş içi bilgi sistemleri veya sunulan bilgi sistemleri hizmetlerine (internet sitesi, uygulama) erişim için kullanılan adlar, IP adresleri, şifre ve parolalar, işlem (log) kayıtları, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen veriler,


Pazarlama Verileri; Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,


Ticari Hayata İlişkin Veriler; Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,


Finans Verileri; Kredi kartı numaraları, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,


Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz; Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,


Hukuki Bilgiler; GABİM’in taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, GABİM’e tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,


Fiziksel Mekan Güvenik Bilgileri; GABİM’e ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretçilere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler,


Çalışan Özlük Bilgileri; Özgeçmişi (CV), Sosyal Güvenlik Numarası, savunma ve ihtar belgeleri/tutanaklar, aile yakını verileri; evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, AGİ Belgesi, T.C. Kimlik Numarası, performans değerlendirme formu, aktivite bilgileri, geri bildirim formları, e-postaları, acil durumda aranacak yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası, sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik tahsis numarası,


Mesleki Deneyim Bilgileri; Diploma bilgileri, kurs bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, tecrübe belgesi, lisans belgesi,


Özel Nitelikli Kişisel Veriler; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (kan grubu da dahil çalışanlara ait sağlık verileri, biyometrik veriler, engellilik durumu, sabıka kaydı, kullanılan cihaz ve protez bilgileri),


Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi; Kuruluş iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Kuruluşun ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk) ve yakınları hakkındaki kişisel veriler,


Lokasyon Verisi; Kuruluş araçlarını ve cihazlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden kişisel veriler; GPS lokasyonu, seyahat verileri,


Denetim ve Teftiş Bilgisi; Kuruluşun kanuni yükümlülükleri ve Kuruluş Politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler,


Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi; Kuruluşa yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri; Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında görevlerimizi yerine getirebilmek ve tercihleriniz doğrultusunda sunacağımız her türlü hizmetlerde kullanılmak; GABİM personelleri, GABİM yönetim kurulları üyeleri, GABİM komitelerinin üyeleri, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) personelleri, TDUB yönetim kurulları ve komitelerin üyeleri, TDUB gerçek kişi üyeleri, TDUB tüzel üyesinin çalışanları, TDUB tüzel üyesinin ortakları, TKGM personelleri, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, ziyaretçiler, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahısların bilgilerini kimlik ve işlem tespiti için saklama; analiz; değerleme raporu hazırlama; bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; Kuruluşumuzdan talep edilen hizmetleri sunabilmektir. Bu sebeple kişisel verileriniz KVKK'nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK'nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK'nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen GABİM’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK'nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK'nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; GABİM kayıtları gizli olup, kişisel verileriniz kural olarak mevzuatla yetkili kılınmış kişi/kurumlar hariç olmak üzere kimseyle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz ancak tercih etmeniz durumunda 3. Kişiler ile paylaşılabilir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi; Kişisel verileriniz Kuruluşumuz tarafından verilen hizmetler kapsamında elektronik ve yazılı ortamda toplanabilir.


KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız;
Kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre GABİM’e iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusu Bilgileri:

Veri Sorumlusu Şirket Unvanı: MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.
Mersis No: 833051437100016
Vergi Dairesi: Sarıyer
Vergi Numarası: 8330514371
Adres: Reşitpaşa Mah. Borsa Cad. No:4 34467 Sarıyer/İstanbul
Telefon Numarası: +90 (212) 285 4961
E-Posta: info@mkkgabim.com.tr
KEP Adresi: mkkgayrimenkulbilgimerkezi@hs02.kep.tr


Ekler:

  1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
  2. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası
  3. Çerez Politikası
  4. Başvuru Formu ve Genel Bilgilendirme

Güncelleme: AYD-301-01 05.11.2021