Anasayfa / KVK Başvuru Formu

KVK Başvuru Formu

Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

KVK Politikası

KVK Başvuru Formu

İlgili Kişi Başvuru Formu Genel Bilgilendirme

1) Genel Açıklama

MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. (GABİM) unvanına sahip veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanmış yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi beyan ederiz. Buna göre GABİM Kişisel Verileri Koruma Politikasında açıklanan yöntemlere ve hukuki nedenlere dayanılarak ve Politikada gösterilen amaçlarla kişisel veri işlenmekte ve sadece yetkili adli idari merci alıcı gruplarına yine bu bölümde gösterilen amaçlarla kişisel veri aktarılmaktadır.

GABİM, 6698 sayılı Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru yapılmadan doğrudan doğruya Kurul’a başvurunun mümkün olmadığını hatırlatır.

Bu formu doldururken tarafımıza ileteceğiniz kişisel bilgilerinizin, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde gösterilen nedenler doğrultusunda GABİM tarafından işlenmek zorunda olduğunu beyan ederiz. Başvuru Konuları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde İlgili Kişilerin hakları düzenlenmiştir.

Buna göre;
MADDE 11 - (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru Yapılamayacak Konular 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28. maddesinde belirtilen konularda yapılacak başvurulara yanıt verilmeyecektir. Ayrıca, GABİM ile ilgisi olmadığı açıkça belli olan, hakkın kötüye kullanılması niteliği taşıyan başvurular GABİM tarafından yanıtsız bırakılacaktır.

Aşağıda belirtilen başvuru yöntemleri dışında bir yöntemle yapılan başvurulara yanıt verilmeyecektir.


2) Başvuru Yöntemleri

Bu form, İlgili Kişilerin haklarını kullanmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. İlgili Kişilerin yapacakları başvurularda bu formu kullanmaları zorunlu değildir. Her halde, kimlik doğrulaması ve başvuru yöntemi bakımından bu formda belirtilen hususlar geçerli olacaktır.

İlgili Kişiler;
Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:
(1) Aşağıda bulunan formun doldurulup imzalandıktan sonra GABİM’nın Reşitpaşa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL adresine şahsen iletilmesi
(2) Aşağıda bulunan formun doldurulup imzalandıktan sonra GABİM’nın Reşitpaşa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL adresine noter vasıtası ile gönderilmesi

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter onaylı özel vekâletname aslı ibraz edilmelidir.


3) Başvuruların Yanıtlanması

Yukarıdaki koşulları taşıyan başvurular GABİM tarafından ivedilikle yanıtlanır. Bu süre 30 günü geçemez. Başvurular kural olarak ücretsizdir; ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. GABİM tarafından verilecek yanıt, İlgili Kişi tarafından imza karşılığı şahsen veya vekili aracılığıyla elden teslim alınabileceği gibi, yanıt verildiğinin ispatı bakımından belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir. İlgili Kişinin yanıtın bildirilme yöntemini belirlemesi gerekmektedir; bir yöntem belirlenmemesi halinde, posta yoluyla yanıt verilecektir. GABİM, başvuruda bulunan kişiden ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.

Başvuru formunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.


İlgili Kişi Başvuru Formu

Güncelleme: FRM-301-01 05.11.2021